Podle slov doktora psychologie Dorina Vercheho (USA) lze děti indigo od jejich vrstevníků snadno rozeznat. Tyto děti mají tvůrčí schopnosti, vysoký intelekt, rozhodný a houževnatý charakter.
Často vidí racionálnější způsob, jak něco udělat, ale okolí to vnímá jako porušení pravidel.  Původní metody výchovy na děti indigo nezabírají – vůbec nereagují na přísná výchovná opatření, tresty, výhružky nebo ponižování.
Děti indigo vlastní systém názorů, který nelze změnit vnějším vlivem. Pokusy alespoň nějak působit na názory tohoto dítěte vedou buď k jeho agresivitě nebo k tomu, že se uzavírá samo do sebe.
Na rozdíl od obyčejných dětí tyto děti neuznávají autority. Děti indigo svou činnost nehodlají vysvětlovat a opírají se o svobodu volby. Spoléhají se jen na vlastní intuici a přitom jsou schopny dělat správná rozhodnutí.
Kromě toho často děti indigo pociťují vztah k rostlinám nebo zvířatům, prostě jsou zamilované do přírody. Na vyšší úrovni mají tendenci k rivalitě a naléhavě touží po bezpodmínečné lásce nejbližších.
Děti indigo vyžadují projevy velké pozornosti, hledají skutečné a pevné přátelství. Jestli se stanou altruistickými, hoří netrpělivostí pomoci světu v nějaké velké věci. Když se však nenacházejí ve společnosti sobě podobné, vytvářejí dojem nekomunikativních dětí.
Zpravidla se dítě indigo cítí starší než je (jako by mu nebylo 13 let, ale už 43). Tyto děti se liší tím, že mají o sobě vysoké mínění, jsou velmi sebejisté, nezávislé a hrdé. V dospívajícím věku jsou často pod tlakem depresivních stavů.
V případě, že narazí na nepřekonatelnou bariéru, nepochopení a lhostejnost, jsou děti indigo schopny brutálních činů. Prostě nesnášejí, když je někdo nutí dělat něco jen prosto, že „je to tak zapotřebí“ nebo „že to tak dělají všichni“.

„Jiným“ jiné podmínky
V mnoha vyspělých zemích světa se dětmi indigo zabývají na státní úrovni. A není to zbytečná ztráta času a sil. Je možné, že právě tato „jiná“ generace  v budoucnosti zachrání naší civilizaci od narůstající krize.

 

Odkud k nám přicházejí děti indigo?
Děti indigo skutečně nejsou stejné jako my. Před našimi zraky vyrůstají výhonky budoucnosti, pro které je nutné vytvořit úrodnou půdu.
Dříve potomstvo bezpodmínečně šlo ve stopách rodičů: syn řemeslníka se stával řemeslníkem, syn rolníka rolníkem a syn právníka právníkem. Avšak děti indigo, děti nové doby se jen málo podobají svým předkům.
Lidstvo postupuje vpřed a každá následující generace je čím dál vyvinutější, s velkými přáními a snahami, větším egoizmem než ta předcházející. A když dospělí nevědí, jak pomoci této nové generaci, ženou se, aby je označili nálepkou odlišnosti – děti indigo. Ve skutečnosti však nedokážeme zajistit dětem indigo informace, kterou pro svůj život potřebují.

 

Jak je vychovávat?
Podstata výchovy dítěte spočívá v tom, abychom jej „vybavili“ vědomostmi a ty pak spojit s procesem, který nazýváme životem. Děti indigo vytrvale kladou otázky: „Co je zdrojem života? Proč se něco děje tak, jak se děje? Kvůli čemu žijeme?“ A náš úkol je najít na tyto otázky odpovědi.
Důležitým elementem výchovy dětí, včetně dětí indigo, je příklad dospělých. Pouze v tom případě, že děti naučíme zákony, podle kterých pracuje příroda, pokud vysvětlíme, kam nás vede a jaký sleduje cíl, můžeme jim dát do ruky praktické nástroje, které jim umožní se patřičně zaopatřit v realitě, ve které žijeme.
Důležité je, aby se u malého človíčka (dokonce i když je to dítě indigo) vytvářelo správné, skutečné pojetí reality. Naše děti se od nás  liší tím, že jsou připraveny pochopit náš materiální svět jako svět následků, ne jako svět příčin.
Současné dítě vidí a pociťuje celý vesmír jako ucelený obraz. A ovšem i to se odráží na jeho vztahu nejen ke svému nejbližšímu okolí, ale i k celému světu.
Kabalisté říkají, že pouze když změníme své vnitřní vlastnosti tak, že budou podobné vlastnostem přírody, může se člověk nacházet s přírodou v rovnováze, to znamená v bezpečí a dokonalosti.
I dítě musí v průběhu procesu svého vývoje získat vědomosti o podstatě vesmíru, protože pouze za jejich pomoci může realizovat své vnitřní úsilí. Pokud se tak nestane, přijde vnitřní krize. A jejím výsledkem – pohrdavý vztah k učiteli, nesmyslná krutost, a dokonce konzumace drog. A pak říkáme: „ Ach, ty děti indigo!“

Se studiem zákonů přírody je nutné začít od raného věku, neboť získané vědomosti v dětství doprovází člověka celý život. Získané znalosti z něj dělají začleněnou součást přírody, a proto se nadále pro uchování vlastní bezpečnosti nepotřebuje učit hmatům karate nebo juda.
A pokud člověk nezískal tyto vědomosti, tak se proti němu vzbouří samotná příroda a ne „zlí nepřátelé“ a osud.  Pokud vychováme dorůstající generaci na těchto principech, dáme ji to nejlepší z toho, co mohou  rodiče dát svým dětem.

 

http://www.prolepsisvet.websnadno.cz/Indigove-deti_-indigo-lide.html

 

Výnatek ze Spirituální psychologie

Indigoví jedinci

Každý člověk má svou životní barvu, která nám může napomoci hlouběji pochopit náš životní cíl a charakter. Indigoví lidé mají ve své auře indigovou životní barvu s charakteristickými znaky indigové osobnosti – jsou to vizionáři, lidé se silnou vůlí a velkou citlivostí k energiím. Mají v sobě jakýsi barometr, který jim ukazuje, jestli je někdo v souladu nebo ne a jsou to bořitelé starých systémů.

Pozitivní kvality: Jsou spirituální, tvořiví, neutrální a objektivní, schopní vyjadřovat vyšší ideály, žijí podle vyšších principů. Charakterizuje je volnost, jednoduchost, univerzální láska, silná vůle, citlivost k energiím, důvěra v to, co cítí, mají v sobě vnitřní detektor lži, poznají, když někdo lže, dívají se na věci z vyšší perspektivy. Mají velmi vyvinutou intuici.

 

Negativní kvality: Mohou být bázliví, zmatení, cítit se ztracení, izolovaní, zmatení, mít přílišné očekávání od sebe a druhých. Jsou bojovní, netrpěliví, nároční, ješitní, pyšní, odmítaví, mají sklony k velikášství, depresi, jsou odtržení od reality, mají problémy s uznáváním autorit, jsou náchylní k závislosti, neklidu a kolísání mezi malou a přílišnou sebedůvěrou.

Indigový aspekt nám pomáhá velmi přesně určit a roztřídit, co je pro nás podstatné a co není podstatné. Pomáhá nám zbořit staré systémy, které nejsou v souladu se všemi našimi složkami, a vede nás do situací, ve kterých si můžeme vytvořit nové, funkční systémy, které nám budou složit na všech úrovních. Indigový aspekt nám pomáhá přesně vyjádřit, co se v nás děje a co cítíme.

  • Indigový aspekt ve vás probudí vyšší myšlenky nebo lidé s vyšším stupněm vědomí.
  • Indigový aspekt vám pomáhá najít své „ztracené vnitřní Já“, které budete postupně nacházet a vyjadřovat své opravdové myšlenky a pocity.
  • Indigový aspekt nám pomáhá dostat se ke své pravdě a uvolnit iluze, které jsme si dříve vytvořili.
  • Indigový aspekt nám pomáhá spojit se s životním cílem a dává nám jasné instrukce, co udělat.
  • Indigový aspekt nerozděluje pocity na dobré a špatné. Indigový aspekt nám dává velmi silnou vůli, kterou se musíme naučit korigovat.
  • Indigová osobnost je velmi spirituální, má vnitřní cit pro pravdu života. Zná všechny staré mystické nauky, je velmi citlivá a ví, že my všichni jsme duchovní bytosti. Materiální skutečnost a hmota jsou pro ni iluzí, ví, že život je božská energie, že vše je vlastně vědomí a energie. Je uvědomělá, bystrá, tvořivá a nezávislá, žije podle vyšších principů. Je zvídavá a touží po vzdělání, vyhledává vědění, aby prověřila svou vnitřní pravdu. Dělá to, co považuje za správné. Nezná žádné koncepce viny ani trestu, je čestná, bezprostřední a nenechá se tlačit do nějaké normy. Není snadné ji zmanipulovat. Je prudká a otevřená, má mnoho pochopení pro to být člověkem. Neřeční příliš, raději ustoupí, život vidí jako jednu velkou zkušenost. Může být bázlivá a dezorientovaná, může se cítit ztracená a izolovat se. Někdy se cítí na světě cizí, je často zmatená z pozemských věcí a těžko ji chápeme. Musí důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a ten také následovat.
  • Indigoví jedinci nedokážou přijmout odpovědi, kterým chybí integrita a upřímnost, jen proto, že se zdají být rychlé a pohodlné.
  • Indigoví jedinci druhé neustále konfrontují s jejich vlastními nedostatky a emočními blokádami. Požadují od nás, abychom se jim otevřeli. Budou nás nutit, abychom se vzdali svého subjektivního vnímání, které jsme převzali od rodičů. Ukažte indigovému jedinci otevřeně svou citovou stránku, svou zranitelnost, pak vás bude respektovat a ctít. Budete totiž mluvit jejich řečí. Pokud si pořád budete držet svou masku, svůj image, indigový jedinec lehce vycítí vaši slabinu, „zmáčkne správné tlačítko“ a vytočí vás. Pokud s nimi chcete vyjít, začněte s nimi spolupracovat.

Děti :

s plně vyvinutým indigovým aspektem se narodili s pocitem urozenosti, a tak i jednají. Mají pocit, že si zde zasloužili být. Říkají rodičům „kdo jsou“.

Mají problém s absolutní autoritou. Je pro ně obtížné čekat ve frontě. Jsou frustrováni systémy, které nevyžadují kreativní myšlení. Často vidí lepší způsob, jak dělat věci, doma a ve škole, jsou to „ničitelé systému.“

Zdají se být nespolečenští, pokud nejsou s někým jako oni. Nebojí se říci, co potřebují. Vytvářejí si vlastní pravidla a žijí podle svého rozumu a srdce. Kolísají mezi malou sebeúctou a velkolepostí. Jsou citliví, pravdomluvní, čestní. Touží žít v souladu s univerzálními zákony. Jsou náchylní k závislostem. Mají za úkol zprostředkovat nové impulzy a myšlenky. Jsou osobní trenéři na cestě životem, kteří musí probudit v nitru lidí naději a motivaci. Pomáhají lidem obnovit staré myšlení, aby se vědomě spojili s vyšším Já, pochopili univerzální zákony a žít svůj každodenní život harmoničtěji.

Je velmi těžké přesvědčit indigové dítě, že nemůže mít všechno, na co si činí nárok. Jsou si vědomi své velikosti a důležitosti. Jsou králem nebo královnou a také se tak cítí. Mají v očích nemístnou hrdost a dospělí tyto děti považují za tvrdohlavé, umíněné a problémové. Někteří indigoví jedinci jsou nezlomní, i když žijí ve velmi těžkých podmínkách a nenechají se za žádných okolností vyvést z rovnováhy. Pro tyto děti je důležité žít podle svého srdce a milovat.

Vnímání.

Indigové děti cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s věcmi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, ale váží si duše věcí. Jejich myšlení je utvářeno pouze myšlenkou, že vše tvoří jednotu. Vše prožívají celistvě, protože vše vnímají současně v několika úrovních. Indigová zdravotní sestra se často lépe postará o emoce pacienta, než o jeho tělesný stav. Pro tyto jedince není čas důležitý, protože se zabývají multidimenzionálními koncepty.

Vědí, že existuje více, než co vidí. Vnímají několik životů a spirituálních dimenzí současně a nepociťují to za něco zvláštního. Tito lidé se cítí doma v celém vesmíru a často si pamatují životy na jiných planetách. Tito lidé se cítí spojeni s ostatními na základě bezpodmínečnosti.

Vzpomínají si na své poslání, jsou vnímaví ke přirozenému stylu života a vnitřnímu vedení. Tito lidé žijí v probuzeném stavu celý život. Svět, jaký jsme si vytvořili, je brzy začne nudit. Raději by plnili vlastní úkoly. Musí denně vynakládat spoustu energie, aby nedělaly to, co se jim zdá být správné a důležité, protože se nechtějí se odlišovat. Pokud indigové dítě nemůže žít svůj život podle nejvyšších principů, jak jim samo rozumí, pak může být depresivní a mít sklony k sebepoškozování.

Komunikace.

Rádi se pouští do rozhovorů jdoucí do hloubky, komunikace je pro ně věcí citu, výměny názorů a léčení. Miluje intenzivní, duševně náročné a dynamické rozhovory, rozhovory jdoucí do hloubky. Jsou velmi přitahováni delfíny, protože mluví stejnou řečí jako oni. Indigoví jedinci se s námi pokoušejí dorozumět na více úrovních, i na duševní úrovni, ale většinou to vzdají, když narazí na nepochopení. Sexualita je pro indigovou osobnost zkušenost dvou duší, které splynou na vyšší spirituální úrovni.

Nový úkol rodičů je láska, láskyplné vedení a jasné struktury. Rodiče se musí naučit prosadit se a vnímat své vlastní potřeby. Nedát svým dětem přednost před nimi samotnými. Děti totiž takovou zodpovědnost vůbec nechtějí.

Mohou nám ukázat, jak bychom měli přestrukturalizovat rodinu, aby jak děti, tak rodiče netrpěli nedostatkem prostoru. Nechte dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku mu také určete zřetelné a jasné hranice. Tento přístup vyžaduje emoční vyrovnanost obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Pokud nebudeme respektovat individualitu dítěte, snadno vzplane hněvem. Denně tak dochází k pokusům o měření sil, které může dospělý vyhrát jen tehdy, když věnuje dítěti pozornost. Děti vyzývají své rodiče k tomu, aby se nejdříve rozvzpomenuli na svou vnitřní pravdu a teprve z této pozice se pokoušeli dorozumět s nimi. Poté vycházejí s dítětem dobře. Indigové děti se pokusí na sebe upozornit pokojnou cestou. Pokud to nefunguje, sáhnou k jiným prostředkům. Vaše dítě vám možná rozumí lépe, než se domníváte. Často se nám zdá, že indigové děti chtějí, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými dospělými. Není to pravda. Chtějí, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými dušemi.

Nejdůležitější úkoly indigových jedinců: Milovat všechny bez podmínek, aby na Zemi opět zavládla bezpodmínečná láska. Nabídnout lidstvu a světu svou vysokou frekvencí příležitost, aby i oni pozvedli svou vibraci. Šířit na Zemi toleranci. Žít svou schopností být médiem, aby lidstvo medialitu akceptovalo opět jako normální. Učit, že by se vše mělo dít k nejvyššímu dobru jednotlivce a skupiny.  Zjevit lidstvu skutečnost, že existují duševní rodiny. Zkontaktovat své rodiče s jejich vlastní individualitou. Pomoci lidstvu, aby našlo odvahu hodit přes palubu překonané názory. Přinést na planetu nové léčebné metody. Přesvědčit lidstvo, aby převzalo odpovědnost za vše, co se v jejich životě stane. Učit, že hmota následuje až za myšlenkou, což znamená, že si svůj svět tvoříme sami, a můžeme ho tedy také denně měnit. Kontaktovat lidi opět s jejich Vyšším Já a tím způsobem s jejich intuicí.

Zdroj – Indigové děti otevíraji svou duši – Caroliny Hehenkamp
Indigové děti a andělská terapie –  Doreen Vitrue.
Fenomén indigové barvy – Carolina Hehenkamp

Dodatek autorka blogu:

Já sama k nim patřím a vím, že mi trvalo víc než čtyřicet let, přijít na to , co se se mmnou děje. Právě tím, že Indigos jiní jsou, mají pocit, že s nimi něco neklape, cítí pak ke všemu navíc ještě špatné svědomí….Má léčebná kariera mohla začít už o dobrých dvacet let dříve, kdyby jsem jen tušila kam patřím a kde mohu lidem pomoci….pozdě ale přeci jen. Patřím k těm jedincům z šedesátých let – tenkrát jich nebylo mnoho, Indigos se začaly rodit v osmdesátých letech. Ti starší měli být jejich vzorem a učiteli.

Mé vyzvání na rodiče.

Prosím važte si těchto dětí. Dejte jim vše , co k rozvinutí potřebují, budou Vám za to vděčny celý život. U nás doma to bohužel tak nebylo. Vše , co jsem viděla a cítila, jakmile to ujelo z normálu – a to bylo bohužel často, byly všechno jen výmysly. Tak to doma tenkrát konstatovali moji rodiče, ale i učitelé a přátelé. Nejlépe mi bylo samotné v lese a se svým psem, kde jsem se mohla hodiny toulat bez toho aby si někdo u mne tukal na čelo, když třeba jsem v prostředku léta rok co rok prohlásila -“ ..a už máme podzim, cítíte to?..“

A tak Vás prosím , pomozte těmto dětem. Děkuji za ně….